liposan
liposan
liposan

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

LIPOSAN CRAYONS “IT’S TIME FOR PARTY”

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία Beiersdorf Hellas ΑΕ , (εφεξήςο «Διοργανωτής»), με έδρα στον Γέρακα Αττικής, Αγίου Νεκταρίου 2, με Α.Φ.Μ. 098004327 και η Wunderman ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ (εφεξής «Διαφημιστική») με ΑΦΜ 084018148 και έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Κηφισίας 10-12, διοργανώνουν από κοινού διαγωνισμό με την ονομασία LIPOSAN CRAYONS “IT’S TIME FOR PARTY” (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού. Οι παρόντες όροι είναι αναρτημένοι στον διαδικτυακό ιστότοπο https://www.liposan.gr/campaigns/party

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας. .

2.1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η δημοσίευση στοιχείων που απαιτούνται στα πλαίσια του διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) το διατηρούμενο περιεχόμενο της ιστοσελίδας καθώς και οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Διαγωνισμού καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών άλλων ιστοτόπων, στους οποίους παραπέμπει η σελίδα https://www.liposan.gr/campaigns/party μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η Διοργανώτρια θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβίαση ή έχει καταστρατηγήσει οποιονδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής) και να μην κατακυρώσει το Δώρο στο νικητή.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) Οι εργαζόµενοι της εταιρείας WUNDERMAN Advertising, (γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) και οι σύζυγοι αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού . Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019, ώρα 10:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού »), έως και την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 ώρα 24:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού »).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό . Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει :

• Να επισκεφθούν την σελίδα του διαγωνισμού https://www.liposan.gr/campaigns/party

• Να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους για τη συμμετοχή στην κλήρωση στο τέλος του διαγωνισμού.

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν είναι:
   o Όνομα
   o Επίθετο
   o Κινητό τηλέφωνο

• Να αποδεχθούν τις επιλογές που βρίσκονται στην καρτέλα συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων και αναφέρουν 1.) την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό για τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια 2.) την πλήρη γνώση και αποδοχή της Επισήμανσης Απορρήτου (Privacy Notice) 3.) την αποδοχή /συγκατάθεση της χρήσης και επεξεργασίας εκ μέρους της Διοργανώτριας εταιρείας Beiersdorf Hellas ΑΕ και της Διαφημιστικής Εταιρείας «WUNDERMAN AE» των προσωπικών δεδομένων του Συμμετέχοντα με σκοπό την ενημέρωσή του αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του εν λόγω διαγωνισμού και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στους παρόντες όρους. 4.) την επιβεβαίωση πως ο Συμμετέχων είναι άνω των 16 ετών

• Να υποβάλουν την συμμετοχή τους (ΥΠΟΒΟΛΗ).

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα 1 (μίας) μοναδικής συμμετοχής στο διαγωνισμό και άρα και στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί με το πέρας του διαγωνισμού. Από όλους τους συμμετέχοντες, θα αναδειχθούν 150 (εκατό πενήντα) νικητές και 50 (πενήντα) αναπληρωματικοί, που θα προκύψουν από τις έγκυρες συμμετοχές όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω.

6. Δώρα & Αριθμός νικητών. Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») είναι:

150 διπλές προσκλήσεις για το exclusive party των LIPOSAN CRAYONS, για να παρακολουθήσουν live το συγκρότημα MELISSES.

Το party θα γίνει στο Box Athens, Πειραιώς 130, στις 30/03, με ώρα προσέλευσης στις 18:00 και λήξη στις 22:30.

6.1 Αριθμός νικητών : 150 (εκατό πενήντα)

Αριθμός αναπληρωματικών : 50 (πενήντα)

7. Τρόπος Ανάδειξης & Ενημέρωση Νικητών του Διαγωνισμού.

Οι νικητές & οι αναπληρωματικοί θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, την Παρασκευή 15/03/2019 και ώρα 16:00 στα γραφεία της Διαφημιστικής εταιρείας, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Άννας Ρήγα, Ακαδημίας 59, Αθήνα.

Τα ονόματα των νικητών (όνομα και αρχικό γράμμα επιθέτου) θα αναρτηθούν στην σελίδα του διαγωνισμού https://www.liposan.gr/campaigns/party τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019. Η σελίδα που θα ανακοινωθούν τα ονόματα των Νικητών θα παραμείνει ενεργή και μετά το πέρας του διαγωνισμού.

Οι 150 νικητές που θα προκύψουν από την κλήρωση θα ενημερωθούν τηλεφωνικά στον αριθμό κινητού που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

Η Διαφημιστική θα επικοινωνήσει με τους 150 νικητές, από τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 έως και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 προκειμένου να:

α) τους ενημερώσει ότι κέρδισαν μία διπλή πρόσκληση και να επιβεβαιώσει ότι αποδέχονται το δώρο τους

β) να τους επικοινωνήσει τις λεπτομέρειες του δώρου τους (ημερομηνία, ώρα και διεύθυνση που θα λάβει χώρα το party)

γ) να καταγράψει το ονοματεπώνυμο του / της φίλου / ης που θα τους συνοδεύεσει στο party καθώς και την επιβεβαίωση ότι ο / η συνοδός είναι άνω των 16 ετών και τέλος

δ) να τους ενημερώσει ότι η είσοδός τους στο party θα επιτραπεί μόνο με την επίδειξη από το νικητή και τον συνοδό του, Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή/ και τυχόν άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα και η ηλικία του εν λόγω ατόμου.

Στη συνέχεια, εάν κάποιοι από τους βασικούς νικητές αρνηθούν το δώρο τους ή δεν απαντήσουν στην τηλεφωνική κλήση μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, τότε θα ειδοποιηθούν οι αντίστοιχοι αναπληρωματικοί νικητές, βάσει της σειράς που έχουν αναδειχθεί από την κλήρωση. Ομοίως, οι αναπληρωματικοί θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά μέσα στο διάστημα των επόμενων τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της εκάστοτε προθεσμίας επικοινωνίας με τους βασικούς νικητές, προκειμένου να ενημερωθούν και να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου τους. Ομοίως, εάν κάποιοι από τους αναπληρωματικούς νικητές αρνηθούν το δώρο τους ή δεν απαντήσουν στην τηλεφωνική κλήση μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, τότε το δώρο τους απόλλυται.

Η προσπάθεια ειδοποίησης βασικών νικητών ή/και αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανώτριες για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των βασικών νικητών ή/και αναπληρωματικών των δώρων και δη όταν οφείλεται σε μη απάντηση στην τηλεφωνική κλήση που θα γίνει στο τηλέφωνο επικοινωνίας που οι ίδιοι θα έχουν δηλώσει.

Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη των δώρων ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Οι νικητές ή / και αναπληρωματικοί μετά την αποδοχή του δώρου τους θα δίνουν την συγκατάθεσή τους στον υπάλληλο της διαφημιστικής που θα επικοινωνήσει μαζί τους για αποστολή sms στον αριθμό κινητού που έχουν δηλώσει με μήνυμα που θα τους υπευνθυμίζει την ημέρα, ώρα και σημείο που θα πραγματοποιηθεί το party. Η αποστολή του sms θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες πριν τη ημέρα διεξαγωγής του party.

8. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού, θα πραγματοποιηθεί όπως αναφέρεται στον όρο 7 ανωτέρω έως τις 22/03/2019, σε αντίθετη δε περίπτωση το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία µε οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον 1ο κατά τη σειρά ανάδειξής του στην κλήρωση για το Δώρο αυτό επιλαχόντα από το σύνολο των επιλαχόντων κ.ο.κ.

9. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή, https://www.liposan.gr/campaigns/party και είναι κατατεθειμένοι ήδη στη συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59, Αθήνα (8.425/29-11-2018)

10. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο της Διαφημιστικής Εταιρίας: 2104805600, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 15:00. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και διεξαγωγής του party κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και δη έναντι των Νικητών.

11. Ευθύνη: Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρoυν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικά με το δώρο. Επίσης, δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους. Επίσης, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι Νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

12. Προσωπικά Δεδομένα. Αμφότερες η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική προβαίνουν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών του παρόντος Διαγωνισμού, κατόπιν χορήγησης της συγκατάθεσης των υποκειμένων των δεδομένων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στους Όρους 5 & 7. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική, θα τηρήσουν τα δηλωθέντα στοιχεία των Συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών και για την υλοποίηση του party.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν τυχόν προσώπων τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην καταχώρηση των συμμετοχών στον παρόντα Διαγωνισμό, στην ανάδειξη των Νικητών και στην απόδοση των Δώρων. Όσον αφορά στους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και στους Νικητές που θα αναδειχθούν, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά τους δεδομένα, (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας) καθώς και με τα προσωπικά δεδομένα των συνοδών τους (όνομα, επώνυμο) και η ίδια ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα έχουν δικαίωμα να επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξουν από τους ίδιους τους Συμμετέχοντες, για το σκοπό διενέργειας του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων στους Νικητές.

Ρητή προϋπόθεση συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί η χορήγηση της συγκατάθεσης των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική, καθώς και από οποιονδήποτε τρίτο που ενεργεί υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της Διοργανώτριας, για τους ως άνω σκοπούς. Οι Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά τους δεδομένα που θα συλλέξει για τους άνω σκοπούς και συγκατατίθενται στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Διοργανώτρια, καθώς και για την γνωστοποίηση των δεδομένων αυτών στη Διαφημιστική εταιρεία.

Τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 και θα τύχουν επεξεργασίας συνολικά από την ημερομηνία έναρξης τους διαγωνισμού και για δώδεκα (12) μήνες και μετά θα διαγραφούν με ασφάλεια, πλην των στοιχείων των Νικητών του Διαγωνισμού, τα οποία θα διατηρηθούν από την Διοργανώτρια για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

Η Διοργανώτρια δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως περιγράφονται ανωτέρω, έχουν δε συλλεχθεί κατόπιν χορήγησης της απαιτούμενης συγκατάθεσης των υποκειμένων στα οποία αυτά αφορούν και πάντα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τους νικητές στη σελίδα του διαγωνισμού https://www.liposan.gr/campaigns/party . Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί η χορήγηση της συγκατάθεσης των ενδιαφερομένων για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους στη σελίδα του Διαγωνισμού.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 800-111-0001(χωρίς χρέωση) όλο το 24ωρο ή να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [liposangreece@beiersdorf.com].


Περισσότερες λεπτομέρειες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών στον παρόντα Διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων https://www.liposan.gr/meta-pages/privacy-policy

13. Ακύρωση Διαγωνισμού– Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού).

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η οποία δηλώνεται με την επιλογή του αντίστοιχου πεδίου που βρίσκεται κάτω από τους παρόντες Όρους.